கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே! தேவனுடைய வருகை மிகவும் சமீபமாயிருக்கிறது என்று பொதுவாக நமக்கத் தெரியும். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை நீங்கள் நினைப்பதற்கும் விரைவாக இருக்கும். ஆகையால், பிரியமானவர்களே, இவைகள் வரக் காத்திருக்கிற நீங்கள் கறையற்றவர்களும் பிழையில்லாதவர்களுமாய்ச் சமாதானத்தோடே அவர் சந்நிதியில் காணப்படும்படி ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். – 2 பேதுரு 3:14. அடையாளம் – 1 பரிசுத்தமில்லாத உலகம் நோவாவின் காலத்தில் எப்படி நடந்ததோ, அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் […]